Đăng ngày: 08/08/2013 Lượt xem: 1112

Sáng 8/8/2013, Phòng GD&ĐT đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2013 cho 1.319 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Mục tiêu của đợt bồi dưỡng là nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho đội ngũ. Qua đó góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục trên địa bàn quận Sơn Trà.

Đợt bồi dưỡng tập trung nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề chính trị và 3 chuyên đề pháp luật, gồm: Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” vàChương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 22/02/2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghệp hóa, hiện đại hóa hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 22/02/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Những vấn đề cơ bản trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003; Tình hình trong nước và quốc tế nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2013; Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Pháp luật về lao động và công đoàn; Pháp luật về hôn nhân - gia đình và bình đẳng giới.

Theo kế hoạch, đợt bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2013 của ngành GD&ĐT quận được tiến hành trong 2 ngày tại 3 địa điểm là Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Cùng với công tác bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, pháp luật là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được tổ chức hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành trước khi bắt đầu năm học mới./.

Phương Nam



Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20309936

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742