Đăng ngày: 04/07/2012 Lượt xem: 1342

UBND QUẬN SƠN TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:  454  /PGDĐT-THHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn Trà, ngày 04 tháng 7 năm 2012

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2012

 

            I. Công tác trọng tâm

            1.Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012).

            2. Tiếp tục kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt hè tại các phường; báo cáo hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”.

            3.Tiếp tụckiểm tra, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các công trình xây dựng trường học;triển khai kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2012-2013.

            4.Kiểm tra công tác bán trú, chương trình bơi an toàn cho học sinh tiểu học; kiểm tra các trường có tổ chức dạy hè.

            5.Kiểm tra các nhóm lớp độc lập tư thục.

            6. Tiếp tục kiểm tra, nắm tình hình hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian học sinh học bán trú tại trường Mầm non, Tiểu học, các nhóm trẻ gia đình; kiểm tra trực và quả lý tài sản các trường trong hè 2012.

            7. Chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè 2012.

            8. Tổ chức xét thuyên chuyển giáo viên, tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học và Trung học cơ sở.

            9. Chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012, triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 toàn ngành, các bậc học và cấp học.

            II. Lịch cụ thể

THỜI GIAN

NỘI  DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Từ 02/7 - 31/7/2012

Sinh hoạt hè

Học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Tại địa phương

Kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt hè

Theo Quyết định

Tại địa phương

Giám sát chương trình Bơi an toàn

Theo Quyết định

Theo Quyết định

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các công trình xây dựng trường học

Theo Quyết định

Tại trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Triển khai kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuẩn bị năm học 2012-2013.

Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
Tại trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2012-2013.

Theo kế hoạch

Tại trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Tổ chức xét thuyên chuyển giáo viên, tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học và Trung học cơ sở.

Theo kế hoạch

Theo thông báo

Chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè 2012.

Theo kế hoạch

Theo thông báo

Chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012, triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 toàn ngành, các bậc học và cấp học.

Theo kế hoạch

Theo thông báo

Từ 02/7 - 06/7/2012

Cử giáo viên mầm non tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng đàn cho CBQL-GV mầm non

Theo công văn triệu tập của Sở GD&ĐT
TrườngMN20/10 quận Hải Châu

Từ 05/7 - 06/7/2012

Kiểm tra việc tổ chức, quản lí dạy thêm trong hè

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Ngày 10/7/2012

Kiểm tra công tác quản lý NLĐLTT trên địa bàn 01 phường

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Từ 11/7 - 13/7/2012

Kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động CSGD trẻ trong hè, công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường Mầm non

Theo Quyết định
Theo Quyết định

Từ 16/7 - 22/7/2012

Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn CBQL-GV cốt cán mầm non

Theo Quyết định
TP. Hồ Chí Minh

Từ 23/7 - 31/7/2012

Kiểm tra việc XDKH và trang bị đồ dùng đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo TT 02/2010/BGDĐT

Theo Quyết định
Các trường MNTT

Từ 24/7 -

26/7/2012

Sở GD&ĐT tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Theo Quyết định
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Cử cán bộ tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL và giáo viên tiểu học

Theo Quyết định
Theo Quyết định

 

            Trên đây là Lịch công tác tháng 7/2012 của Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà./.

 

Nơi nhận:

- VPSở GD&ĐT;

- VP UBND quận;

- Ban Tuyên giáo quận ủy;

- BTV Đảng uỷ các CQCQ quận;

- Lưu: VT, THHC ­(Ch).

                    TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí và đóng dấu)

 

 

         
Nguyễn Thị Thảo

 


Các tin trước

Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20250144

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742