Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ
Đăng ngày: 12/07/2009
Lượt xem: 3896

A. Phần mở  đầu.

  " Khi đã có đường lối chính sách đúng thì  sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó  là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra, nếu 3 điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích" ; " Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm". ( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB ST, HN 1985, tr 154,156).

  Như  vậy, công tác thanh tra, kiểm tra có tác dụng lập lại trật tự và công bằng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nếu Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thì thanh tra giáo dục góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giáo dục. Bản chất của hoạt động thanh tra giáo dục là tiến hành kiểm tra việc quy định pháp luật của các cơ quan tổ chức và cá nhân có hoạt động trong hoặc liên quan đến giáo dục.

  Có  thể nói hoạt động thanh tra giúp cho các cơ  quan, tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ  quyền hạn và nghĩa vụ của mình để từ  đó hình thành ý thức tuân thủ quy định của pháp luật nói chung và những quy định của pháp luật về giáo dục nói riêng.

    Một số quan niệm về thanh tra.

- Thanh tra là làm rõ mọi sự việc, hiện tượng; đồng thời trả lại tính chân lý, tính công bằng cho sự việc và hiện tượng đó.

-Thanh tra con được hiểu là những hoạt động của những chủ thể từ bên ngoài hệ thống ( một tổ chức xã hội hoặc một cá nhân ) nhìn nhận khách quan bản chất bên trong của sự việc, hiện tượng nào đó của hệ thống để đánh giá sự vận động hệ thống đó theo một quy chuẩn đã có.

   Ngoài ra còn một số thuật ngữ về thanh tra như: Thanh tra nhà nước, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân...

- Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành về giáo dục gọi là thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục.

- Thanh tra giáo dục giúp cho chủ thể quản lý các cấp giáo dục có được thông tin để điều chỉnh các khâu lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra- đánh giá. Mặt khác nhờ kết quả thanh tra mà đối tượng bị quản lý tự điều chỉnh ý thức, hành vi và hoạt động của mình để tuân thủ chế định giáo dục và đào tạo. Ngoài ra giúp ngăn ngừa lệch lạc và xử lý những vi phạm đối với các quy định trong vận hành hệ thống nhằm giảm thiểu tối đa độ bất định.

B. Thực trạng về công tác thanh tra giáo dục.

  1. Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra.

1. Mục đích của hoạt động thanh tra giáo dục.

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và luật giáo dục nói riêng.

- Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về giáo dục để kiến nghị  với cơ nhà nước có thẫm quyền các biện pháp khắc phục.

- Phát huy nhân tố tích cực trong hoạt động giáo dục.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục.

- Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

2. Vị trí của thanh tra giáo dục.

- Tiếp cận theo cơ chế hoạt động của nhà nước pháp quyền.

- Tiếp cận theo hệ thống tổ chức thanh tra của nhà  nước.

- Tiếp cận theo chức năng quản lý một cơ quan quản lý nhà nước.

- Tiếp cận theo lý luận quản lý.

- Tiếp cận theo luật giáo dục.

3. Về vai trò của thanh tra giáo dục.

- Thanh tra giáo dục là công cụ sắc bén của nhà  nước trong lĩnh vực giáo dục để góp phần tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước về giáo dục.

- Thúc  đẩy, giám sát, đánh giá...hoạt động quản lý  của nhà nước về giáo dục.

- Tác  động tới ý thức hành vi con người nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm.

- Động viên đối tượng thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn.

- Uốn nắn, giúp đỡ đối tượng thanh tra sửa chữa sai sót, khuyết điểm.

4. Chức năng chủ yếu của hoạt động thanh tra giáo dục.

- Phát hiện.

- Đánh giá.

- Điều chỉnh.

- Giúp  đỡ.

- Giáo dục.

- Phòng ngừa.

- Xử lý.

5. Nhiệm vụ của thanh tra giáo dục.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của luật pháp về chống tham nhũng.

- Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành luật pháp về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của nhà nước về giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Quyền hạn, trách nhiệm của hoạt động thanh tra giáo dục.

- Thanh tra giáo dục có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Khi tiến hành thanh tra trong phạm vi thẫm quyền quản lý của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục cùng cấp, thanh tra giáo dục có quyền quyết định tạm  đình chỉ hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có thẫm quyền để xử lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

II. Thực trạng hoạt động thanh tra giáo dục tại Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

1.Tình hình chung.

      Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận Sơn Trà được thành lập theo quyết định số 41/QĐ-UB ngày 17 /02/1997 của UBND Quận Sơn Trà sau khi thành phố Đà  Nẵng trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ của Phòng Giáo dục &Đào tạo được Sở Giáo dục & Đào tạo giao trực tiếp tổ chức quản lý, chỉ đạo 2 bậc học là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học:

      Năm học 2002-2003 có 14 trường tiểu học 8 trường mầm non công lập, 5 trường mầm non tư thục, 29 lớp mẫu giáo gia đình, 57 nhóm trẻ gia đình; với 10.256 học sinh tiểu học và 5.990 các cháu mầm non. Toàn ngành có 887 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100% , số giáo viên có trinh độ đào tạo trên chuẩn đạt tỉ lệ 63%.

      Biên chế Phòng Giáo dục &Đào tạo được trên giao là 10 ( trong đó có 1 biên chế kiêm nhiệm công tác thanh tra). Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện số lượng biên chế được giao không thể đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Do đó Phòng Giáo dục phải trưng tập thêm 5 cán bộ, giáo viên từ các trường lên công tác tại Phòng nhưng hưởng lương tại đơn vị trường học.

      Từ tháng 7 năm 2006 nhiệm vụ của Phòng Giáo dục &Đào tạo được giao trực tiếp tổ chức quản lý, chỉ đạo 3 bậc học là giáo dục trung học cơ sở, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non.

      Năm hoc 2007-2008, có 14 trường mầm non trong đó cơ 8 trường công lập, 8 trường mầm non tư thục và có 93 nhóm, lớp MGGĐ với tổng số cháu huy động được 6.116 cháu; có 14 trường tiểu học, với 259 lớp và 8.115 học sinh; Trung học cơ sở có 7 trường, với 213 lớp và 8.541 học sinh. Toàn ngành có 1.273 CBGVNV, bậc mầm non có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trong đó có 72,9% trình độ trên chuẩn; bậc tiểu học có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 79,02% đạt trình độ trên chuẩn và bậc trung học cơ sở có 97,42% đạt trình độ chuẩn, trong đó có 65,33% trình độ trên chuẩn.

      Biên chế Phòng Giáo dục & Đào tạo được trên giao là 14 ( trong đó có 1 biên chế kiêm nhiệm công tác thanh tra). Do tính chất công việc được sự đồng ý của UBND quận Phòng GD&ĐT trung tập thêm 7 CBGVNV ở các trường về  công tác tại Phòng và hưởng lương tại trường.

      2. Xây dựng và kiện toàn tổ chức thanh tra giáo dục.

- Do biên chế thiếu cho nên ở Phòng Giáo dục& Đào tạo Sơn Trà chưa có cán bộ chuyên trách thanh tra mà nhiều năm nay phải kiêm nhiệm nhiều việc.

- Thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng thanh tra giáo dục bao gồm thanh tra chuyên đề và thanh tra kiêm nhiệm phải ổn định ngay từ đầu năm học, đảm bảo cơ cấu đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng để thực hiện nhiệm vụ thanh tra; Năm học 2002-2003 có 22 thanh tra viên kiêm nhiệm, trong đó 5 thanh tra viên mầm non; 12 thanh tra viên tiểu học; 5 thanh tra viên phòng Giáo dục. Đến năm học 2007-2008 toàn ngành có 43 công tác viên thanh tra.

- Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  cho cán bộ làm công tác thanh tra theo tinh thần thông tư 07/2004/TT-BGD&ĐT và công văn hướng dẫn số 106/TTr của BGD&ĐT nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý, hạn chế những vi phạm về quy chế chuyên môn thiết lập kỹ cương trong toàn ngành.

- Tăng cường công tác thanh tra trong quản lý giáo dục bao gồm: Thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề, đẩy mạnh hoạt động thanh tra đánh giá, phân loại trường học và giáo viên đảm bảo chỉ tiêu đề ra trong năm học.

- Tăng cường công tác thanh tra về đổi mới nội dung chương trình thay sách theo quy định của Bộ Giáo dục &Đào tạo.

 - Tổ chức thực hiện nghiêm túc luật khiếu nại tố cáo, Nghị định 67/CP và Nghị định 62/2002/NĐ-CP và thực hiện tốt chỉ thị 09/CT/TW về việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay.

    1. Tổ chức thực hiện.

- Vào  đầu năm học Phòng GD-ĐT tổ chức hội nghị công tác thanh tra giáo dục qua đó triển khai hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra giáo dục theo tinh thần nghị định 101/2002/NĐ-CP, Thông tư 07/2004/TT-BGD&ĐT và công văn hướng dẫn số 106/TTr của BGD&ĐT.

- Phân công địa bàn đứng điểm và giao chỉ tiêu thanh tra cho từng thanh tra viên theo mỗi bậc học cụ thể.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ hướng dẫn thanh tra đến cho từng thanh tra viên và Hiệu trưởng các trường để tiện việc tổ chức thực hiện đối với thanh tra viên và nhà trường.

- Thanh tra chuyên trách phối hợp với các bộ phận của Phòng GD&ĐT để tổ chức thanh tra toàn diện và  thanh tra chuyên đề.

- Niêm yết lịch tiếp dân có phân công người phụ trách cụ thể.

   b) Xây dựng Qui trình tổ chức hoạt động thanh tra trường học.

- Công văn thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, đơn vị thanh tra gởi đến đơn vị được thanh tra.

- Quyết định thành lập đoàn thanh tra.

- Họp đoàn thanh tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

- Họp đoàn thanh tra với nhà trường (thành phần mời dự: BGH, Công đoàn, các bộ phận chủ chốt của nhà trường, mời lãnh đạo chính quyền địa phương, hội PHHS tham dự và thông báo nội dung, kế hoạch làm việc của đoàn thanh tra)

- Phân công và tiên hành thanh tra các nội dung hoạt động của nhà trường theo kế hoạch.

- Họp đoàn thanh tra để nghe các thành viên báo cáo kết quả thanh tra và thống nhất nhận xét đánh giá các mặt hoạt động của nhà trường.

- Họp đoàn thanh tra với hội đồng sư phạm nhà trường có mời địa phương, hội PHHS để nghe thông báo kết quả thanh tra, thảo luận của HĐSP và ý kiến phát biểu của lãnh đạo địa phương, hội PHHS..

- Thông báo kết quả thanh tra trên cho các đơn vị trong toàn ngành để rút kinh nghiệm những mặt ưu điểm và những hạn chế.

- Tổ chức phúc tra những mặt hạn chế sau 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả thanh tra.

    1. Kết quả tổ chức hoạt động thanh tra.

* Năm học 2002-2003:

 - Thanh tra toàn diện: 8/27 đơn vị được thanh tra toàn diện trong năm học đạt 29,6% trong đó 6 xếp loại tốt, 2 xếp loại đạt yêu cầu. Nhìn chung các trường thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học, quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo, đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở góp phần thực hiện tốt nhiệm cụ ngành đề ra.

- Kết quả thanh tra đánh giá giáo viên: 179/600 giáo viên đạt 29,8% trong đó 133 xếp loại tốt; 41 xếp loại khá; 5 xếp loại đạt yêu cầu.

- Kết quả thanh tra chuyên đề: 

+ Thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm gồm: 16 đợt

+ Thanh công tác 2 buổi/ngày và bán trú: 10 đợt

+ Thanh tra hoạt động của nhóm trẻ gia đình: 19 nhóm

+ Thanh tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: 6 đơn vị

+ Thanh tra quản lý dạy và học: 2 đơn vị

+ Thanh tra đột xuất: 8 đơn vị

+ Thanh tra đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: 11 lần

*Năm học 2007-2008:

- Thanh tra toàn diện: 7/35 đơn vị trường học được thanh tra toàn diện trong năm học đạt tỉ lệ:

- Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo: bậc mầm non số giáo viên được thanh tra 41/198 đạt tỉ lệ 20,7% ( trong đó loại giỏi 18 gv, loại khá 18 gv và loại đạt yêu cầu 5gv); bậc tiểu học số giáo viên được thanh tra 54/401 đạt tỉ lệ 13,5% ( trong đó loại giỏi 41 gv, loại khá 12 gv và đạt yêu cầu 1 gv) và bậc THCS số giáo viên được thanh tra 67/419 đạt tỉ lệ 16,3% ( trong đó loại giỏi 54 gv, loại khá 13 gv).

- Thanh tra đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông là 144 gv đạt tỉ lệ 17,6%.

- Thanh tra, kiểm tra chuyên đề:

      + Thanh tra sử dụng tài chính trong và ngoài ngân sách: 2 đơn vị

      + Thanh tra hoạt động bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm: 7 trường mân non và 3 trường tiểu học.

      + Thanh tra công tác tuyển sinh, thi lại, xét lên lớp của 14 trường tiểu học và 7 trường THCS.

      + Thanh tra việc thực hiện đổi mới chương trình GDPT

- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:

      + Tiếp dân được 25 lần/năm học

      + Đơn thư khiếu nại, tố cáo: 8

      + Kiểm tra, xử lý: 8 Nhận xét chung về hoạt động thanh tra giáo dục thời gian qua.

a) Ưu điểm.

- Hoạt  động thanh tra thời gian qua có những chuyển biến đáng kể, nhìn chung các đơn vị, giáo viên có  chuyển biến tốt về ý thức trách nhiệm và  nâng cao hiệu quả công tác trong quản lý và giảng dạy, áp dụng đổi mới phương pháp trong các lớp thay sách. Các trường chấp hành tốt việc thực hiện thay đổi chương trình sách giáo khoa mới đồng bộ và triệt để.

- Qua hoạt  động của thanh tra giúp cho các đơn vị và giáo viên phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại đặt biệt là khâu quản lý tài chính, bố trí sử dụng đội ngũ và cơ sở vật chất.

- Giúp các trường tăng thêm phần kỷ cương, nề nếp trong công tác dạy và học, chú trọng đến công tác đổi mới nội dung chương trình SGK.

- Thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ công chức trong công tác phát huy quy chế dân chủ trường học.

      b) Hạn chế.

- Các  đơn vị mầm non tư thục chưa thực hiện đúng quy định về hoạt động ngoài công lập và chưa kịp thời khắc phục các tồn tại theo đánh giá của đoàn thanh tra.

- Một số thanh tra viên vẫn còn tình trạng nể nang chưa  đánh giá đúng thực chất trong công tác giảng dạy của giáo viên, vẫn còn tình trạng chạy theo thành tích.

- Thanh tra viên chưa đảm bảo thanh tra toàn diện giáo viên  đúng chỉ tiêu giao đã dược giao.

- Biên chế, chế độ chính sách và các phương tiện trang bị cho hoạt động của thanh tra còn hạn chế.

- Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cộng tác viên thanh tra mới bổ nhiệm còn hạn chế, chưa thường xuyên.

      III. Một số biện pháp chủ yếu.

      Vai trò vị trí và nhiệm vụ hoạt  động thanh tra trong tình hình hiện nay rất quan trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước ta đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực hiện mục tiêu đân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh thì nhiệm vụ thanh tra càng hết sức quan trọng và rất cần thiết trong đó có hoạt động của thanh tra giáo dục. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay ở các ngành nói chung và hoạt động thanh tra của ngành giáo dục nói riêng vẫn còn nhiều bất cập và mâu thuẫn cần được nhà nước, Chính phủ quan tâm nghiên cứu và điều chỉnh một số vấn đề về cơ chế chính sách, biên chế bộ máy, các điều kiện thiết bị và thẫm quyền của thanh tra các cấp...Có như vậy thì mới có thể  tạo thuận lợi cho hoạt động thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Trên tinh thần đó xin đề  xuất một số biện pháp cụ  thể như sau:

      1. Nên tạo cơ chế cho thanh tra hoạt động độc lập và theo chỉ đạo của từng ngành thanh tra riêng và hưởng lương, chế độ phụ cấptheo ngành thanh tra có như vậy mới tạo thuận lợi và khách quan cho thanh tra hoạt động.

      2. Tăng cường biên chế và xây dựng bộ máy thanh tra phù hợp để đủ khả năng hoạt động độc lập.

      3. Xây dựng chế độ chính sách phù hợp với tình hình mới như có thể tăng phụ cấp thanh tra, trang bị trang phục riêng cho thanh tra, các điều kiện CSVC hiện đại để thanh tra có đủ phương tiện làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo đầy đủ nhân chứng, vật chứng để kết kuận vấn đề thanh tra chính xác, khoa học hơn.

      4. Tăng cường trách nhiệm đi đôi với quyền hạn để thanh tra có quyền xử phạt nếu đối tượng được thanh tra vi phạm điều lệ, quy chế chuyên môn và các quy định khác...

      5. Thường xuyên thay đổi địa bàn phụ trách hoạt động của các thanh tra viên để ngăn ngừa những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra.

      6. Có biện pháp xử phạt nghiêm minh đối với cán bộ làm công tác thanh tra có biểu hiện sai phạm. Vì người làm công tác thanh tra là ngươì nắm luật và xử lý theo luật mà vi phạm thì phải xử phạt gấp đôi hoặc cao hơn người bình thường.

      7. Chọn lựa những người làm công tác thanh tra phải hội đủ phẩm chất đạo đức, có năng lực, có uy tín, xử lý nghiêm minh công bằng không thiên vị dù đó là ai.

      8. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị để đội ngũ thanh tra nâng cao trình độ.

      9. Tuyên truyền và tổ chức cho CBCNV toàn ngành học tập về luật giáo dục, pháp lệnh CBCC, luật thanh tra, khiếu nại tố cáo...để nắm bắt chủ trương và có ý thức thực hiện tốt trách nhiệm của người dân,CBCC...

  1. Kết luận.

   Hoạt  động thanh tra có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt và công tác hiện nay. Góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các cơ quan có thẫm quyền nói chung và trong lĩnh vực giáo dục nói riêng giúp cho các đối tượng thanh tra phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Từ đó phát huy những mặt tích cực, hiệu quả trong hoạt động giáo dục kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những sai sót trong hoạt động giáo dục mà hiện nay được xã hội quan tâm như tình trạng dạy thêm học thêm tràn lang, thi cử, mua bằng bán điểm, thu tiền ngoài quy định, chất lượng dạy học, bệnh thành tích trong học đường...cần được quan tâm và xử phạt nghiêm minh để lập lại trật tự kỷ cương trong ngành giáo dục.

   Trước hết, Nhà nước cần quan tâm đầu tư mọi mặt như đã trình bày ở trên và hoạt động thanh tra phải nghiêm minh phản ánh thực tế, đánh giá đúng thực chất khả năng và trình độ của đối tượng được thanh tra, thanh tra phải làm cho họ tâm phục, khẩu phục, để làm được điều đó yêu cầu làm tốt phương pháp thanh tra và thực hiện đúng qui trình. Có như vậy mới tạo ra động cơ cho đối tượng được thanh tra có thái độ tự giác nghiên cứu học tập, phấn đấu rèn luyện và chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành, đó là cơ sở tạo ra hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển cho hôm nay và mai sau./.

   Tài liệu tham khảo:

  1. Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lý giáo dục của TS Nguyễn Phúc Châu.
  2. Tổng kết công tác thanh tra năm học 2002-2003 và năm học 2007-2008 của Phòng GD&ĐT Sơn Trà, Đà Nẵng.

 Trương Văn Trường

 

Lượt truy cập: 3423296