Đăng ngày: 25/06/2020 Lượt xem: 241

UBND QUẬN SƠN TRÀ

TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN

 Số: 94 /TB-MNVK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
   

Sơn Trà, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 01 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của UBND quận Sơn Trà về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản vật tư, vật liệu thu hồi từ thanh lý Trường Mầm non Vành Khuyên;

Trường mầm non Vành Khuyên thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá (thực hiện việc phá dỡ tài sản kết hợp với bán vật tư, vật liệu thu hồi):

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường mầm non Vành Khuyên, địa chỉ số 01 đường Lý Đạo Thành, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

2. Tài sản đấu giá gồm: Thanh lý Trường mầm non Vành Khuyên với hình thức thực hiện việc phá dỡ tài sản kết hợp với bán vật tư, vật liệu thu hồi (vật liệu thu hồi gồm: cửa sắt, vách kính thu hồi sau khi phá dỡ, thép thu hồi từ đập phá cột, dầm, sàn, lan can thép, thép xà gồ, thép V40, théo La 40, thép hộp, tôn lợp mái dày, tôn lạnh trần).

3. Giá khởi điểm theo phương thức trả giá lên: 69.558.000 đồng (Sáu mươi chín triệu năm trăm năm mươi tám ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo các điểm a,b,c,d và đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày 23/6/2020 đến ngày 25/6/2020, tại Trường mầm non Vành Khuyên số 01 đường Lý Đạo Thành, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Vậy, Trường mầm non Vành Khuyên thông báo cho các tổ chức đấu giá được biết để đăng ký./.

  

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử quận Sơn Trà;

- Niêm yết công khai tại Trường mầm non Vành Khuyên, UBND phường Mân Thái;

- Lưu: VT,KT.(P)

  

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20282579

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742