Đăng ngày: 16/07/2012 Lượt xem: 1431

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

PHÒNG TƯ PHÁP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 467 /KHLN-PGDĐT-BTGQU-PTP

Sơn Trà,  ngày  11  tháng 7 năm 2012

          

KẾ HOẠCH

bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho CBGVNV

ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2012

               

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 2339/KHLN-SGDĐT-BTGTU-STP ngày 06/7/2012 của Sở GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng về việc bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho CBGVNV ngành giáo dục và đào tạo hè năm 2012, Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Tư pháp quận xây dựng kế hoạch liên ngành về bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2012 cho CBGVNV trong toàn ngành, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và ý thức pháp luật cho cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. 

2. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928).

3. Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên và CBQL giáo dục các bậc học, cấp học; duy trì và phát huy kết quả của các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Chuyên đề: Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và năm 2012”.

2. Chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

3. Chuyên đề:Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và thành phố.

4. Chuyên đề: Pháp luật về Phòng chống tham nhũng.                                                                                                              

5. Chuyên đề: Pháp luật về Khiếu nại, tố cáo.

6. Chuyên đề: Pháp luật về Biển, đảo.    

7. Nghị địnhthực hiện Luật Viên chức, gồm:

a)Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (ban hành ngày 06/4/2012 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/05/2012).

b) Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (ban hành ngày 12/4/2012 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2012).

III. TÀI LIỆU

 Phòng GD&ĐT gửi tài liệu đến các cá nhân tham gia lớp bồi dưỡng.

IV. THÀNH PHẦN

1. Lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT;

2. CBQL, GVNV các trườngMN, TH, THCS.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Ngày 02, 03, 06 và 07 tháng 8 năm 2012 (04 ngày).

- Buổi sáng: 7h30 đến 10h30; buổi chiều: 14h00 đến 16h30.

2. Địa điểm

- Lớp 01: học tại hội trường Trung tâm hành chính quận Sơn Trà. Tổng cộng có 345 người, gồm cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên các trường: MN Sơn Ca, MN Hoàng Cúc, MN Khai Trí, TH Chi Lăng, TH Đinh Tiên Hoàng, TH Nguyễn Thái Học, TH Ngô Gia Tự, THCS Cao Thắng, THCS Nguyễn Văn Cừ; lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT (theo phân công của Trưởng Phòng).

- Lớp 02: học tại hội trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Tổng cộng có 425 người, gồm cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên các trường: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: MN Hoàng Anh, MN Bạch Yến, MN Hoàng Yến, MN Hồng Minh, MN Khai Tâm, MN Trúc Quỳnh, TH Nguyễn Văn Thoại, TH Ngô Mây, TH Lương Thế Vinh, THCS Phan Bội Châu, THCS Lê Độ; lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT (theo phân công của Trưởng Phòng).

- Lớp 03: học tại hội trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm. Tổng cộng có 332 người, gồm cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên các trường: MN Họa My, MN Hải Yến, MN Vành Khuyên, TH Tiểu La, TH Quang Trung, THCS Nguyễn Chí Thanh, THCS Phạm Ngọc Thạch; lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT (theo phân công của Trưởng Phòng).

- Lớp 04: học tại hội trường Đoàn 680 Hải quân. Tổng cộng có  411 người, gồm cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên các trường: MN Thiên Ân, MN Hồng Đức, MN Rạng Đông, TH Hai Bà Trưng, TH Tô Vĩnh Diện, TH Trần Quốc Toản, TH Nguyễn Tri Phương, TH Nguyễn Phan Vinh, THCS Lý Tự Trọng; lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT (theo phân công của Trưởng Phòng).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GD&ĐT

- Thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2012 cấp quận;

- Xây dựng kế hoạch liên ngành về bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho CBGVNV ngành giáo dục và đào tạo quận, hè năm 2012;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Tư pháp quận mời báo cáo viên;

- Tổ chức lớp, bố trí địa điểm bồi dưỡng;

- Kiểm tra, tổng kết, báo cáo Sở GD&ĐT.

2. Các trường MN, TH, THCS trực thuộc

- Lập danh sách CBQL, GVNV nhà trường tham gia bồi dưỡng và gửi về phòng GD&ĐT trước ngày 20 tháng 7 năm 2012 (thầy Nguyễn Tấn Toàn - bộ phận TCCB nhận).

- Hiệu trưởng các trường theo dõi và nhắc nhở CBGVNV thực hiện tốt nội quy lớp học, điểm danh và báo cáo số lượng CBGVNV từng buổi học cho Ban Tổ chức lớp học, hướng dẫn nội dung thảo luận và viết thu hoạch tại trường.

- Hiệu trưởng các trường trực tiếp triển khai Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP và Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Viên chức (được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2012) cho toàn thể CBGVNV nhà trường trong tháng 8 năm 2012.

Trên đây là kế hoạch liên ngành về bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2012 của Phòng GD&ĐT, Ban Tuyên giáo Quận ủy và Phòng Tư pháp quận Sơn Trà, đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

TRƯỞNG BAN

TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

 

 

(đã kí và đóng dấu)

 

 

Vũ Bá Bảo

TRƯỞNG PHÒNG

TƯ PHÁP

 

 

(đã kí và đóng dấu)

 

 

Ngôn Đức

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

(đã kí và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thị Thảo

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- VP Quận ủy, UBND quận;

- Ban Tuyên giáo Quận ủy;

- Phòng Tư pháp quận;

- Lãnh đạo, các tổ thuộc phòng GD&ĐT;

- Các trường MN, TH, THCS thuộc quận;

- Lưu: VT, TCCB, THHC (Ch).

 

 

 

 LỊCH  BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT HÈ NĂM 2012 

––––––––––––––––––––

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KHLN-PGDĐT-BTGQU-PTP  ngày       tháng 7  năm 2012)

                    

STTLớp

Địa điểm

Ngày 02/8/2012

(Thứ 5)

Ngày 03/8/2012

(Thứ 6)

Ngày 06/8/2012

(Thứ 2)

Ngày 07/8/2012

(Thứ 3)

Ghi chú

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

01

Hội trường

Trung tâm hành chính

quận Sơn Trà

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

Chuyên đề 4

Chuyên đề 5

Chuyên đề 6

Thảo luận

Viết thu hoạch

 

02

Hội trường

Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

Chuyên đề 4

Chuyên đề 5

Chuyên đề 6

Chuyên đề 1

Thảo luận

Viết thu hoạch

 

03

Hội trường

CĐ Lương thực - Thực phẩm

Chuyên đề 3

Chuyên đề 4

Chuyên đề 5

Chuyên đề 6

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

Thảo luận

Viết thu hoạch

 

04

Hội trường Đoàn Tên lửa bờ (Đoàn 680 Hải quân)

 

Chuyên đề 4

Chuyên đề 5

Chuyên đề 6

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

Thảo luận

Viết thu hoạch

 

Tổng cộng: 4 địa điểm.                                                                                                     

Gồm 6 chuyên đề:

            Chuyên đề 1: Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và năm 2012”.

                Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

                Chuyên đề 3:Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và thành phố.

                Chuyên đề 4: Pháp luật về Phòng chống tham nhũng.

            Chuyên đề 5: Pháp luật về Khiếu nại, tố cáo.

                Chuyên đề 6: Pháp luật về Biển, đảo.Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20307760

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742