Đăng ngày: 16/07/2012 Lượt xem: 2881

   

UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ
 
Số:  55 /TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Sơn Trà, ngày 16 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

thuộc quận Sơn Trà, năm học 2012 – 2013

 

                Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-SNV ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng năm học 2012-2013, UBND quận Sơn Trà thông báo kế hoạch tuyển dụng như sau:

                Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

I. Số lượng:                                           15 người, trong đó:             

- Tiểu học:                                             11 người (văn hóa);

- Trung học cơ sở:                               04 người (hóa 01, toán 01, địa 01, thể dục 01).

II. Đối tượng, điều kiện

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà phải đảm bảo các điều kiện của vị trí việc làm như sau:

- Giáo viên tiểu học (văn hóa): Tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Nếu tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trường trung học cơ sở thì phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người được đào tạo ghép 2 môn giảng dạy như: sư phạm Toán - Tin, Hóa - Sinh, Nhạc - Đoàn đội... chỉ đăng ký xét tuyển một trong hai môn được đào tạo.

III. Nguyên tắc xét tuyển

a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được tạm giao năm học 2012-2013 và theo đúng bộ môn, ngạch cần tuyển;

                b) Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật;

                c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện qui định và được bố trí đúng ngạch, bộ môn giảng dạy.

IV. Nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nếu kiểm tra sát hạch thông qua thực hành, thì người dự tuyển soạn giáo án giảng dạy 01 tiết theo cấp học, môn đăng ký tuyển dụng, sau đó thuyết trình giáo án đã soạn. Phần thực hành này do Hội đồng xét tuyển thành lập các tổ chuyên môn gồm những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm trong công tác để kiểm tra, đánh giá đối với người dự tuyển. Thời gian soạn giảng giáo án 60 phút; thời gian thuyết trình 15 phút, nếu quá thời gian, cứ mỗi phút trừ 1,0 điểm.

V. Cách tính điểm xét tuyển

1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Mục này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản 3 và Khoản 4 Mục này.

VI. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

(Xét trước đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng theo  trình độ chuyên môn từ đại học, cao đẳng đến trung cấp. Nếu còn chỉ tiêu mới xét đến các trường hợp khác).

VII. Thủ tục hồ sơ, lệ phí xét tuyển

                1. Thủ tục hồ sơ

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có dán ảnh);

                - Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;              

- Bản sao (không phải công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch, môn dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.”

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên khám và cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

                - Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

                - 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

                Hồ sơ đựng trong bì theo mẫu thống nhất. Người đăng ký xét tuyển phải cam đoan, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Lệ phí xét tuyển

                Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

VIII. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng

1. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên website của UBND quận (www.sontra.danang.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 17/7/2012.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/7/2012 đến hết ngày 07/8/2012;

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, số 704A đường Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng (Cơ sở 2, Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà).

3. Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và nhận thẻ dự kiểm tra thực hành từ ngày 13/8/2012 đến hết ngày 16/8/2012.

4. Kiểm tra thực hành:  ngày 21/8/2012.

5. Tổ chức xét tuyển: ngày 24/8/2012.

6. Báo cáo kết quả tuyển dụng và đề nghị phê duyệt: ngày 28/8/2012.

7. Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng trên website của UBND quận (www.sontra.danang.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nếu có thay đổi về thời gian, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo lại trong quá trình tổ chức xét tuyển.

                Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013 của UBND quận Sơn Trà./.

Nơi nhận:                                   

- Sở Nội vụ TP;                                    

- TT UBND quận;                

- Phòng Nội vu, GD&ĐT;

- VP UBND;                                          

- Lưu:VTUB,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thái Phiên

 Tải các biểu mẫu liên quan

 Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20333429

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742