Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ
Đăng ngày: 26/04/2012
Lượt xem: 1219

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN SƠN TRÀ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 279/KHLT-PGDĐT&CĐGD

Sơn Trà, ngày 25 tháng 4 năm 2012

           Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 718/KHLT ngày 12/3/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT và Ban Thường vụ CĐGD thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Nhằm đánh giá việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng phòng  GD&ĐT và Ban Thường vụ CĐGD quận hướng dẫn việc tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 1973/CT-TTg, Kế hoạch số 08-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn số 698/UBND-VX của UBND thành phố, Công văn Liên tịch số 757/KHLT-PGDĐT-CĐGD ngày 31/10/2011của Trưởng phòng GD&ĐT và Ban Thường vụ CĐGD quận Sơn Trà về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà;

- Đánh giá kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”của ngành;

- Phát huy kết quả đã đạt được, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình đối với cán bộ, công chức, viên chức về học tập và “làm theo” tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh với việc phấn đấu trở thành tấm gương nhà giáo mẫu mực về đạo đức, tự học và sáng tạo; khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Yêu cầu

- Đánh giá một cách nghiêm túc tình hình triển khai thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”trong thời gian qua;

- Đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, những việc tồn tại, yếu kém về tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về đạo đức, tự học, sáng tạo của nhà giáo; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

II. Tổ chức sơ kết và tổng kết

1. Nội dung sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

1.1. Về công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW tại đơn vị

Đánh giá cụ thể các công việc: Xây dựng kế hoạch triển khai, học tập quán triệt Chỉ thị; công tác tổ chức Hội nghị triển khai, số người học, báo cáo viên; việc phân công nhiệm vụ, theo dõi; việc tổ chức công tác tuyên truyền. Chú ý việc lựa chọn những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức của đội ngũ để tập trung giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực.

1.2.Về kết quả đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện

- Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm rõ các hoạt động tuyên truyền của đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền;

- Đánh giá kết quả việc làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua những việc làm cụ thể, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong đơn vị (có kế thừa kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở giai đoạn trước);

- Trong đánh giá, vừa nêu các số liệu, kết quả của việc triển khai từng nội dung, vừa tập trung đánh giá ảnh hưởng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng nhấn mạnh việc đánh giá kết quả làm theo;

- Về công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Kiểm tra đánh giá việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo đơn vị.

1.3.Những kinh nghiệm bước đầu có ý nghĩa chỉ đạo, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2012 và năm học tiếp theo.

1.4. Kiến nghị, đề xuất với các cấp

2. Nội dung tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

2.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động

Việc xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động, thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác, tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN của CĐGD Việt Nam, Kế hoạch số 285/KH-BGDĐT-CĐGD Việt Nam của Bộ Giáo dục – Đào tạo và CĐGD Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy định đạo đức nhà giáo, Công văn số 3274/GDĐT của Sở GD&ĐT quy định phẩm chất đạo đức CBGVNV ngành GD&ĐT thành phố, Công văn Liên tịch số 57/CVLT-PGDĐT-CĐGD ngày 24/01/2011 của Phòng GD&ĐT và CĐGD quận về Hướng dẫn đánh giá thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2.2. Kết quả 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động

- Công tác tuyên truyền. Làm rõ các hoạt động tuyên truyền của đơn vị; đánh giá kết quả hiệu quả công tác tuyên truyền;

- Cụ thể hóa các tiêu chí đạo đức, tự học, sáng tạo và triển khai việc đánh giá thực hiện các tiêu chí của các tập thể, cá nhân trong đơn vị;

- Kết quả thực hiện từng tiêu chí: Đạo đức, tự học, sáng tạo (Theo Công văn liên tịch số 57/CVLT-PGDĐT-CĐGD). Trong đánh giá, vừa nêu các số liệu, kết quả thực hiện từng nội dung tiêu chí, vừa tập trung đánh giá ảnh hưởng của cuộc vận động đối với tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, đối với việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của đơn vị;

- Về công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Kiểm điểm đánh giá việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo đơn vị.

2.3. Những bài học kinh nghiệm

2.4. Kiến nghị, đề xuất với các cấp

3. Phương thức và thời gian tiến hành

- Trên cơ sở hướng dẫn của ngành, Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐGD các đơn vị hướng dẫn tổ chức sơ kết từ cấp tổ chuyên môn và tổng kết trường;

- Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và tổng kết 05 năm cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vào dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012) do Sở GD&ĐT và CĐGD thành phố tổ chức. Phòng GD&ĐT tham gia: 

+ Tham gia Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Bài ca dâng Người” do các thầy giáo, cô giáo trong ngành biểu diễn do Sở GD&ĐT và CĐGD thành phố tổ chức trong Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và tổng kết 05 năm cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phòng GD&ĐT và CĐGD quận đã có công văn Liên tịch số 265/CVLT ngày 20/4/2012 của Trưởng phòng GD&ĐT và Ban Thường vụ CĐGD quận Sơn Trà về việc tham gia Liên hoan văn nghệ “Bài ca dâng Người”, phân công các đơn vị tham gia các tiết mục văn nghệ dự thi; đề nghị Hiệu trưởng và BCH Công đoàn các vị được phân công có kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBGVNV tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ, dự thi đạt kết quả tốt.

III. Tổ chức thực hiện. 

 Sơ kết, tổng kết

Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐ các đơn vị phối hợp thực hiện việc sơ kết, tổng kết tại đơn vị và báo cáo về Phòng GD&ĐT (đ/c Tống Văn Chính, chuyên viên THHC nhận) trước 16g00 ngày 07 tháng 5 năm 2012 với các nội dung sau:

- Sơ kết 01 năm và tổng kết 5 năm (chung 1 báo cáo);

- Danh sách CBGVNV đề nghị cá nhân, tập thể - kèm theo báo cáo thành tích (Chỉ tiêu Sở GD&ĐT và CĐGD thành phố dự kiến khen thưởng cho ngành GD&ĐT Sơn Trà từ 05 đến 07 tập thể, cá nhân, vì vậy các trường rà soát và báo cáo những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhất).

 

Nhận được Kế hoạch này đề nghị Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐGD các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện, gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định nêu trên ./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ                  

CHỦ TỊCH

 

    (đã kí và đóng dấu)                                                  

 

 

     Nguyễn Văn Đích                                            

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Nguyễn Đắc Xứng

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (bc);

- Các trường MN,TH,THCS;

- Lưu: VT, THHC, CĐGD.

 

 

Lượt truy cập: 3512240