Đăng ngày: 17/04/2013 Lượt xem: 1294

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục) triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:

1. Thời gian phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2013 và duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới 05/6/2013.

2. Chủ đề hưởng ứng: “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”.

3. Các hoạt động hưởng ứng:

- Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên.

- Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong và ngoài nhà trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. TẢI XUỐNG


Các tin trước

Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20307765

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742