Đăng ngày: 12/06/2012 Lượt xem: 1592

  UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 1992 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ

        Đà Nẵng,  ngày 31tháng 5 năm 2012

V/v hướng dẫn tham gia cuộc thi

“Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning”

năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học

 

           

             Kính gửi:         Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện

           

Thực hiện Quyết định số 1790/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị, trường học tham gia cuộc thi do Bộ GD&ĐT phát động. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi

   Đối tượng tham gia cuộc thi là các cá nhân hoặc nhóm (sau đây gọi chung là nhóm) gồm: giáo viên dạy tại các trường Tiểu học; giảng viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

   Một nhóm có thể mời chuyên gia tư vấn và các cộng tác viên. Chuyên gia tư vấn và cộng tác viên không thuộc thành phần của nhóm tham gia cuộc thi.  Số lượng thành viên trong nhóm không hạn chế. Một trường có thể đăng ký nhiều nhóm tham gia.

Các nội dung chi tiết xem tại website của cuộc thi:

http://thi-baigiang.moet.gov.vn 

2. Nội dung dự thi

   Bài giảng điện tử e-Learning của tất cả các môn học thuộc khối Tiểu học.

   Phần mềm công cụ hỗ trợ dạy và học các môn học thuộc khối Tiểu học.

3. Yêu cầu về sản phẩm, hình thức, thời gian đăng ký tham gia cuộc thi

   Hạn chót đăng ký dự thi trên website: 30/10/2012;

   Hạn chót nhận sản phẩm dự thi: đến hết ngày 30/11/2012 (theo dấu bưu điện);

   Công bố, trao giải thưởng và tổng kết cuộc thi: dự kiến 2/2013;

(Chi tiết xem trong Thể lệ cuộc thi dành cho khối Tiểu học đính kèm)

4. Triển khai thực hiện

Các Phòng GD&ĐT phổ biến rộng rãi Thể lệ và các nội dung liên quan đến cuộc thi cho tất cả giáo viên khối Tiều học như:

   - Mọi thông tin của Cuộc thi được công bố công khai trên website của cuộc thi: http://thi-baigiang.moet.gov.vn;

   - E-mail của Ban Tổ chức cuộc thi   thi-baigiang@moet.edu.vn

   - Địa chỉ tải tài liệu, phần mềm: http://edu.net.vn/media: mục e-Learning

Các Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường Tiểu học niêm yết các văn bản và Thể lệ cuộc thi tại phòng Hội đồng để giáo viên tiện nghiên cứu, theo dõi; đồng thời tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia cuộc thi.

Các Phòng GD&ĐT tổng hợp danh sách sản phẩm tham gia dự thi của các trường Tiểu học gửi về Sở GD&ĐT (phòng CNTT-KT&KĐ nhận) trước ngày 30/10/2012 để Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT.

5. Liên hệ hướng dẫn

Cục CNTT tổ chức tư vấn, góp ý, kiểm thử sản phẩm và hỗ trợ về công nghệ làm sản phẩm.

   Cục Công nghệ Thông tin cấp rộng rãi e-mail có tên miền @moet.edu.vn cho giáo viên tham gia cuộc thi; bằng cách gửi th ông tin gồm họ và tên, tên trường vào hộp thư  dangky-e-mail@moet.edu.vn;

Địa chỉ e-mail tư vấn, giải đáp: thi-baigiang@moet.edu.vn

Trong quá trình triển khai, nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng CNTT-KT&KĐ (Sở GD&ĐT) qua địa chỉ e-mail: phongcntt.sodanang@moet.edu.vn hoặc hệ thống văn bản điều hành (ông Nguyễn Châu) để được hướng dẫn.

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Cục CNTT;                                                                                        

- Lãnh đạo Sở;                                                                                         (Đã ký)

- GDTH;                                                                                                    

- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐCLGD.                                                    Lê Trung Chinh                                                         

 


Các tin trước

Thầy Phạm Phú Anh (Hỗ trợ việc đưa tin)
phuanhdn
0905220184

Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Phạm Thị Hoa
0905.361.666
Lượt truy cập: 20332712

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742