Thứ ba 31/12/2012 Liên hệ

Đăng ngày: 17/10/2017 Lượt xem: 2094

IX. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

1. Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Giai đoạn 1:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện chuyển hồ sơ đã tiếp nhận gửi về Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định tham mưu UBND quận, huyện xem xét tiếp nhận theo quy định.

+ Bước 4: Kết quả xét tiếp nhận được chuyển về Sở Nội vụ thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để thỏa thuận tiếp nhận.

+Bước 5:Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị tiếp nhận viên chức ngoại tỉnh của UBND quận, huyện, Sở Nội vụ phải có công văn về việc thỏa thuận tiếp nhận (đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận) hoặc Tờ trình xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố đối với trường hợp đặc biệt.Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến (đối với các trường hợp đặc biệt), Sở Nội vụ phải ban hành văn bản trả lời UBND quận, huyện (đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận).

+ Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân để về đơn vị cũ làm thủ tục chuyển công tác.

Giai đoạn 2:

+ Bước 1: Cá nhân nộp quyết định chuyển công tác, văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc của đơn vị cũ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận, huyện ban hành quyết định tiếp nhận giáo viên.

+ Bước 3: Sau khi phòng Nội vụ trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện trả kết quả cho cá nhân.

+ Bước 4: Cá nhân liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và trình diện và nhận công tác tại đơn vị trường.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

- Thành phần hồ sơ:

Giai đoạn 1:

+ Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp);

+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý;

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; 

+ Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp;

+ Bản sao Phiếu đánh giá công chức, viên chức (02 năm liên tục gần nhất) tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ);

+ Bản sao Sổ BHXH;

+ Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận nêu rõ số lượng biên chế lao động được giao, số lượng biên chế, lao động hiện có, nhu cầu tiếp nhận và vị trí công tác dự kiến bố trí đối với cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận.

+ Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có).

Giai đoạn 2 (Sau khi có văn bản trả lời về việc đồng ý tiếp nhận giáo viên của Sở Nội vụ thì bổ sung):

+ Quyết định chấm dứt HĐ làm việc và giải quyết chế độ chính sách ở đơn vị cũ đối với viên chức;

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được chốt đến thời điểm đề nghị chuyển công tác.”

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Giai đoạn 1: 23 ngày làm việc

+ Tại UBND quận, huyện: 10 ngày làm việc

+ Tại Sở Nội vụ : 13 ngày làm việc

- Giai đoạn 2: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND thành phố

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giai đoạn 1: Văn bản thỏa thuận tiếp nhận viên chức

+ Giai đoạn 2: Quyết định tiếp nhận viên chức

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vị trí việc làm theo Kế hoạch tiếp nhận viên chức

+ Có thời gian công tác liên tục ít nhất từ 05 năm trở lên đối với Nam, 03 năm trở lên đối với Nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng đến thời điểm nộp hồ sơ); trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 45 tuổi; các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố nhưng phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 05 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

 

2. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị bổ sung cho phù hợp) lập biên nhận giao cho cá nhân nộp hồ sơ, đồng thời vào sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận và chuyển cho phòng Nội vụ quận, huyện.

+ Bước 3: UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt.

+ Bước 4: Trên cơ sở Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Nội vụ, UBND quận, huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên theo quy định và báo cáo Sở Nội vụ xem xét phê duyệt kết quả tuyển dụng.

+ Bước 5: Sau khi được Sở Nội vụ thành phố phê duyệt danh sách trúng tuyển, UBND quận, huyện ra quyết định tuyển dụng, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trao cho cá nhân

 + Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

 b)Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu đính kèm);

+ Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 90 ngày làm việc (tại UBND quận, huyện: Không quá 80 ngày làm việc, tại Sở Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí:

Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: kèm theo

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

+ Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức; thăng hạng công chức, viên chức.

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ……………………………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm …………………… (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

 

 

3. Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ quận, huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND quận, huyện quyết định.

+ Bước 4: Khi có quyết định tiếp nhận, Phòng Nội vụ quận, huyện chuyển quyết định về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết)

+ Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý.

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

+ Bản sao hộ khẩu.

+ Quyết định tuyển dụng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp;

+ Quyết định nâng lương mới nhất

+ Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 6 tháng).

+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 +  Đơn vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu hợp lý về vị trí việc làm cần tiếp nhận.

+ Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

4. Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chuyển phòng Giáo dục Đào tạo xử lý

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở giảng dạy đối với trường hợp cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, trình Chủ tịch UBND quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng (trường hợp được ủy quyền) quyết định cho phép hoặc không cho phép, giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giao Quyết định cấp phép dạy thêm/Giấy phép hoặc văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm (theo mẫu)

+ Bản cam kết thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm học thêm (theo mẫu).

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (theo mẫu).

+ Đơn xin đăng kí dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (đối với người được đào tạo ngành khác sư phạm) của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (theo mẫu).

+ Các hồ sơ liên quan khác như đơn xin học thêm của học sinh; giấy tờ thuê nhà, thuê bãi giữ xe (nếu có)…

* Đối với giáo viên có nhu cầu tham gia dạy thêm ngoài nhà trường:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (có xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng, Thủ trưởng đơn vị đối với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức hoặc có xác nhận của UBND xã/phường đối với các đối tượng khác). (theo mẫu)

Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục phải có giấy cam kết không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy ở trường.

+ Văn bằng, chứng chỉ sư phạm của người đăng ký.

+ Danh sách trường học, tổ chức, đơn vị (đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm) người đăng ký cấp phép dạy thêm tham gia giảng dạy (nếu tại thời điểm xin cấp phép, người đăng ký chưa xác định được danh sách này thì phải nộp bổ sung trước khi bắt đầu tham gia dạy thêm).

+ Trường hợp giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên các trường phổ thông tư thục đăng ký dạy kèm thì nộp Đơn đăng ký dạy kèm có sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng trường học mà giáo viên đó đang công tác (trong văn bản thể hiện rõ: giáo viên dạy bao nhiêu nhóm, địa điểm, thời gian và danh sách các nhóm học kèm).

* Đối với các trường học có nhu cầu dạy thêm, hồ sơ bao gồm:Tờ trình đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, kế hoạch tổ chức dạy thêm (theo mẫu), danh sách giáo viên tham gia dạy thêm (theo mẫu).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ 15 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

+ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ cấp phép dạy thêm cho cá nhân

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm/Giấy phép dạy thêm hoặc văn bản trả lời (nếu không cho phép).

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp phép mở lớp dạy thêm;

+ Đơn xin đăng kí dạy thêm;

+ Bản cam kết thực hiện các quy định tại nơi tổ chức dạy thêm học thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

+ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND thành phố ngày 30/7/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.

+ Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB ngày 18/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà nẵng về quản lý dạy thêm, học thêm.


Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

 
   

 

 

                        Kính gửi: …………………

                                                                       

 

Tôi tên là: …………………….......................……….., sinh năm: ….………

Địa chỉ thường trú:…………………………………............…………………

Giấy CMND số : ....................... Cấp ngày : ............... Nơi cấp : ...................

Hiện ở  tại: ..........………………………………….............…..……………..

Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ,…): ………………………………………………

Ngành đào tạo (sư phạm, khác sư phạm): ……………………………………

□    Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu ngành đào tạo khác sư phạm)

Môn đào tạo: …………………………………………………………………

Đại diện cho tổ chức, đơn vị (nếu có): ……………………………………….

Địa chỉ tổ chức dạy thêm: ……………………………………………………

 

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn tại Công văn số 1090/SGDĐT ngày 18/4/2013 của Sở GD&ĐT; tôi làm đơn này mong các cấp có thẩm quyền cho phép tôi được tổ chức dạy thêm, học thêm (có Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm gửi kèm).

 

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm của các cấp.

 

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xem xét để cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm./.

 

Xác nhận của UBND xã/phường                       …….., ngày …. tháng ….năm……  

về bản thân người xin tổ chức DTHT)                     Đại diện tổ chức/cá nhân đề nghị

                         (Ghi họ, tên và ký tên)

 

 

 

………………..

 


 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Dùng cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương tại đơn vị sự nghiệp công lập, tư thục)

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ………………………. ……………………

 

Tôi tên là: …………………………………………………………

          Hiện là giáo viên đang giảng dạy môn……..……………………..

          Các lớp d…………………………………………………………..

                                                 

Tôi viết đơn này, đề nghị nhà trường xác nhận đối với bản thân về các nội dung sau để tôi được tham gia dạy thêm môn………….tại địa chỉ:………………….......................................................... thuộc cơ sở dạy thêm do ông/bà…..........……………đứng tên xin thành lập:

 

- Phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; không bị kỷ luật.

 

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện đúng qui định về dạy thêm, học thêm.

       

     Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                 ………, ngày.....tháng.....năm......

    giáo viên đang công tác                                      Người đăng ký

               (Ghi họ, tên và ký tên)

 

                                                                                 

 

 

 


 

Ban hành kèm Công văn số 1090/SGDĐT-TCCB

     

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

                           ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM

(Dùng cho cá nhân không hưởng lương từ quỹ lương tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tư thục)

 

Kính gửi: - UBND xã/phường ………………..………………..

      - Ông/bà (Đại diện nơi tổ chức dạy thêm) ……………………

         

Tôi tên là: …………………………………………………..……………

          Sinh ngày tháng năm: ………..……………………………..……………

          Hiện ở tại: ………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:……………………………………………..………..…

Ngành đào tạo (sư phạm, khác sư phạm) …………………..….………..

□    Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu ngành đào tạo khác sư phạm)

Môn đào tạo: …………………………………………….………..…….

                                                 

Tôi viết đơn này đề nghị được tham gia dạy thêm môn ……………….

 

Nếu được chấp thuận, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về dạy thêm, học thêm tại đơn vị./.

 

   &a


Các tin trước


Đường dây nóng chống bạo hành trẻ em trong cơ sơ mầm non

Cô Lê Thị Thúy Nga
0988074979
Lượt truy cập: 20402659

http://whos.amung.us/stats/xt2c35pmek76/ http://www.supercounters.com/stats/1127742